Norėdami gauti paciento medicinos ir kitų susijusių dokumentų kopijas, privalote pateikti šiuos dokumentus:

Pateikus visus aukščiau nurodytus dokumentus, paciento medicinos ir kitų susijusių dokumentų kopijos Jums bus įteiktos per 3 darbo dienas.

Atsiimdami paciento medicinos ir kitų susijusių dokumentų kopijas, turėkite:

Dėl papildomos informacijos skambinkite tel. (8 5) 234 38 96.

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus

2019 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V1-171

 

Medicininių dokumentų (Gydymo stacionare ligos istorijų / Nėštumo ir gimdymo istorijų / Naujagimio raidos istorijų /  Ambulatorinių asmens sveikatos istorijų), kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientams (atstovams), valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms ar  kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka, informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarka

9.7. Visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.  

9.8. Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, Ligoninei pateikia raštišką prašymą, pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal atitinkamų institucijų darbą reglamentuojančius teisės aktus, pasirašytą institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens (toliau – Prašymas), arba su Ligonine sudaro informacijos apie pacientą teikimo sutartį (toliau – Sutartis). Prašyme ir Sutartyje turi būti nurodomas informacijos apie pacientą gavimo teisinis pagrindas, teisėto tvarkymo sąlyga, naudojimo tikslas, prašomos gauti informacijos apie pacientą apimtis ir teikimo būdas.

9.9. Prie Prašymo, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, turi būti pridėtas rašytinis paciento sutikimas informaciją apie jį teikti informacijos apie pacientą prašančiai institucijai (paciento sutikimo originalas arba notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija), atitinkantis šiuos reikalavimus:

9.9.1. išreikštas rašytine forma (kaip atskiras popieriuje spausdintas (surašytas) ir paciento pasirašytas dokumentas arba jo sudarytas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);

9.9.2. nurodytas paciento vardas ir pavardė, asmens kodas (jei pacientas asmens kodo neturi – nurodyta paciento gimimo data);

9.9.3. nurodyta, kokiu tikslu ir kokią konkrečią informaciją apie pacientą, jam sutikus, būtų pateikta informacijos apie pacientą prašančiai institucijai;

9.9.4. nurodytas paciento sutikimo galiojimo terminas ir paciento teisė savo sutikimą bet kuriuo metu atšaukti.

9.10. Informacija apie pacientą gali būti suteikta neturint paciento sutikimo:

9.10.1. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra ar buvo gydomas, slaugomas pacientas, atliekama jo sveikatos ekspertizė ar pacientas užsiregistruoja sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;

9.10.2. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

9.10.3. neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti;

9.10.4. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

9.12.2. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos turint duomenų apie galimą vaiko teisių pažeidimą, nurodytą Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (psichologinis, fizinis, seksualinis smurtas prieš vaiką, vaiko nepriežiūra, apie likusius be tėvų globos nepilnamečius vaikus, būtinumą ginti nepilnamečių teises ir teisėtus interesus (dėl tėvų ligos, mirties, išvykimo ar dingimo, tėvų atsisakymo atsiimti vaikus iš gydymo įstaigų ar panašių priežasčių);

9.12.3. kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.

9.13.1. įteikiant institucijos įgaliotam asmeniui, tiesiogiai atvykusiam į Ligoninę ir pateikusiam asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

9.13.2. siunčiant registruota pašto siunta;

9.13.3. siunčiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą;

9.13.4. jeigu yra galimybė, siunčiant per Ligoninės integruotas informacines sistemas (į sritį, skirtą autentifikuotiems jos naudotojams);

9.13.5. elektroniniu paštu – tik tuomet, kai Ligoninė ir institucija, gaunanti informaciją apie pacientą, naudoja dvipusius šifravimo raktus elektroninio pašto ryšio kodavimui (asimetrinis kodavimas);

9.13.6. siunčiant kitais būdais, užtikrinančiais 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (OL 2016 L 119, p. 1), nustatytus asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

9.14.  Telefonu informacija apie pacientą neteikiama.

                     9.15.  Naktį, išeiginėmis ir švenčių dienomis besikreipiantiems teismo ir ikiteisminių įstaigų atstovams dėl paciento (nukentėjusiojo) sveikatos būklės, sužalojimo sunkumo, budintis gydytojas išduoda  Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą, formą Nr. 027/a.