Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas)

Įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešėjai

Pranešėju laikomas asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (toliau-Ligoninė), su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija (Lietuvos Respublikos prokuratūra) pripažįsta pranešėju.

Pažeidimas

Pažeidimu laikoma galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Ligonine.

Informacijos apie pažeidimus teikimo atvejai

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Konfidencialumas

Asmeniui pagal Įstatymą pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas nepriklausomai nuo to ar asmuo bus pripažintas pranešėju.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

Ligoninėje asmens pagal Įstatymą pateikusio pranešimą apie pažeidimą konfidencialumą užtikrina Ligoninės Korupcijos prevencijos darbo grupė.

Pranešimo teikimo forma, turinys

Pranešimą asmuo gali pateikti:

Pranešimo teikimas

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Ligoninėje, ją gali pateikti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, vienu iš šių būdų:

Vidinių informacijos apie pažeidimus

teikimo kanalų įdiegimo ir jų

funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo

priedas

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

20 ___ m. ______________ ___ d.

____________________________

(vieta)

Asmens, pranešančio informaciją apie pažeidimą, duomenys

Vardas, pavardė

Asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodo neturi

Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai)

Pareigos

Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekimo)

Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas

Informacija apie pažeidimą

1.  Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?

2.  Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?

3.  Pažeidimo padarymo vieta, laikas.

Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis

Vardas, pavardė

Darbovietė

Pareigos

4.  Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite juos.

5.  Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.

Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus

Vardas, pavardė

Pareigos

Darbovietė

Telefono Nr.

El. paštas

6.  Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?

7.  Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.

8.  Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.

9.  Papildomos pastabos ir komentarai.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

Data

Parašas“

     

___________________

Draudimas daryti neigiamą poveikį

Prieš asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, panaikinti teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, ar šio asmens šeimos nariai, dėl patiriamų neigiamų padarinių turi teisę kreiptis į teismą.

Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, kurį Lietuvos Respublikos prokuratūra pripažino pranešėju, ar šio asmens šeimos nariai, dėl patiriamų neigiamų padarinių taip pat gali kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą.

Aktualūs teisės aktai (skelbiami Teisės aktų registre)

Papildoma informacija

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.