Mokymai „Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas“, 2022-09-27-28

VšĮ Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras kviečia asmens
sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) darbuotojus dalyvauti 8 akad. val. mokymuose „Sveikatos
priežiūros įstaigų darbuotojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas“.
VšĮ Lietuvos
savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras per pastaruosius 3 metus sėkmingai
apmokė daugiau nei 5500 valstybės tarnautojų ir medicinos darbuotojų pagal naujai patvirtintas
antikorupcijos mokymų programas. 2022 m. kovo – birželio mėnesiais buvo suorganizuoti 12
mokymų šia tema ir virš 500 dalyvių įvertino mokymus tik labai gerai ir gerai. Ši naujai patvirtinta
mokymų programa:
 suderinta Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre (Tobulinimo
programos kodas METAS sistemoje – 19484);
 mokymų dalyviams, išklausiusiems mokymus ir gavusiems pažymėjimą, vadovaujantis
Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d.
įsakymu Nr. V-2824, užskaitoma:
 8 akademinės valandos licencijai pratęsti ir
 2 akademinės valandos mokymų apie profesinę etiką;
 mokymų programa adaptuota ir užskaitoma asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų
profesijoms/profesinėms kvalifikacijoms bei specializacijoms, kurios nurodytos 1 priede.
Programos tikslas – ugdyti ASPĮ darbuotojų atsparumą (nepakantumą) korupcijai ir:
 suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų tarpusavio
santykių etiką, moralinę dorovę, dovanų / kyšių atsisakymą;
 motyvuoti kurti ir palaikyti įstaigoje nepalankią korupcijai aplinką, elgtis sąžiningai, rodyti
sektiną skaidrumo pavyzdį, laikytis etikos ir elgesio kodeksų, pranešti apie pastebėtą
korupciją, atsisakyti priimti „neoficialius mokėjimus“, „dovanas“, kyšius, vengti viešųjų ir
privačių interesų konfliktų;
 didinti kompetencijas antikorupcinės aplinkos įstaigoje kūrimo ir palaikymo, nuoseklaus
antikorupcinių priemonių planavimo ir vykdymo, įstaigos darbuotojų atsparumo
(nepakantumo) korupcijai kultūros formavimo ir antikorupcinio sąmoningumo ugdymo
organizavimo, tarnybinių nusižengimų tyrimų atlikimo srityse.


Mokymai bus organizuojami nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Dėl didelio susidomėjimo
šį kartą organizuojami 2 mokymai - 2022 m. rugsėjo 27 ir 28 d. Mokymų programa pridedama 2
priede. Mokymų kaina vienam dalyviui – 27,00 EUR. Dalyvaujant grupei vienos arba kelių ASPĮ
darbuotojų taikomos nuolaidos.
Kviečiame ASPĮ ir jų darbuotojus iki 2022 m. rugsėjo 21 d. 12 val. registruotis į mokymus.
Registracija vykdoma el. paštu (lsa-mkc@lsa-mkc.lt) nurodant pasirinktą mokymų datą, dalyvio/-(ių)
vardą, pavardę, telefono numerį, darbovietę ir mokėtojo rekvizitus (jei mokėtojas fizinis asmuo –
vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta, jei mokėtojas juridinis asmuo – įmonės kodas, adresas ir, jei
taikoma, PVM mokėtojo kodas). Užsiregistravusiems dalyviams pateiksime sąskaitą faktūrą ir, gavę
apmokėjimą, atsiųsime dalomąją medžiagą ir prisijungimo duomenis.
Atkreipiame dėmesį, kad už aukščiau minėtų programų įgyvendinimą ir Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo vykdymą taip pat atsako ir sveikatos sektoriaus įstaigų vadovai, todėl
kviečiame būti aktyviems, pasinaudoti šia galimybe dalyvauti mokymuose ir pakelti savo
kvalifikaciją.
Taip pat siūlome Jūsų įstaigai suorganizuoti ir vidinius mokymus šia tema. Optimalus vienų
kursų dalyvių skaičius yra 40-50 dalyvių. Mokymus galime suorganizuoti vienos ASPĮ darbuotojams
arba dviejų ir daugiau ASPĮ darbuotojams. Vidiniai mokymai gali būti suorganizuoti nuotoliniu ir
kontaktiniu (lektoriui atvykstant į įstaigą) būdais,
Kilus klausimams kreiptis, el. paštu lsa-mkc@lsa-mkc.lt arba telefonu +370 612 41344.