paskutinė galimybė 2022 metais sudalyvauti SPECIALISTŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIVALOMOJO TOBULINIMOSI TIKSLINIŲ PROGRAMŲ MOKYMUOSE!

SVARBU: paskutinė galimybė 2022 metais sudalyvauti SPECIALIST Ų
PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIVALOMOJO T OBULINIMOSI T IKSLINIŲ
PROGRAMŲ MOKYMUOSE!*
*Pagal LR SAM minis tro įs akymą „Dėl LR SAM minis tro 2002 m. kovo 18 d. įs akymo Nr. 132 „Dėl
s veikatos priežiūros ir farmacijos s pecialis tų profes inės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finans avimo
tvarkos pakeitimo” 2020 m. kovo 16 d. Nr. V-398

Daugiau informacijos rasite: https://ziniulaboratorija.lt/mokymai/