VIZIJA

Iki 2013 metų tapti modernia, daugiaprofiline Vilniaus miesto ligonine ir teikti kokybiškas, Lietuvos Respublikos standartus atitinkančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas Vilniaus ir Lietuvos gyventojams.

 

TIKSLAS (MISIJA)

Teikti kvalifikuotas ir specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kuo racionaliau panaudojant turimus resursus, būti viena iš Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto mokslo ir mokymo bazių.

Pacientų teisėtų poreikių ir lūkesčių tenkinimas - vienas iš svarbiausių ligoninės prioritetų.

 

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:

- nuolat tobulinti veikiančią kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus ir užtikrinti jos efektyvumą;

- nuolat gerinti pacientų ir medikų santykius vykstančios sveikatos priežiūros sistemos reformos kontekste;

- racionaliai naudoti sveikatos priežiūrai skirtus išteklius;

- nuolat tobulinti ligoninės personalo kvalifikaciją;

- nuolat tobulinti informacines technologijas kasdieniame darbe, įdiegti ligoninės elektroninę informacinę sistemą, palaipsniui pereinant prie elektroninės ligos istorijos naudojimo:

- organizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą atsižvelgiant į besikeičiančius pacientų poreikius.

 

LIGONINĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

- gerinti sveikatos priežiūros paslaugų ir kokybės vadybos sistemos administravimą;

- renovuoti ir rekonstruoti ligoninės statinius, kad šie atitiktų sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus reikalavimus, pritraukiant įvairius finansavimo šaltinius (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, valstybinės finansavimo programos, steigėjo lėšos, privačių asmenų lėšos ir kt.);

- sudaryti sąlygas, kad pacientams teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos būtų kokybiškos. Tenkinti teisėtus pacientų lūkesčius bei poreikius, gerinant jų buvimo ligoninėje sąlygas;

- tobulinti ligoninės diagnostinį potencialą, naudojant modernią aparatūrą;

- sudaryti ligoninės personalui būtinas saugias darbo sąlygas, pagal turimas finansines galimybes jas gerinti. Stiprinti organizacijos kultūrą, skatinant komandinių santykių vystymąsi;

- sudaryti sąlygas ligoninės personalui nuolat tobulinti savo kvalifikaciją. Pripažinti darbuotojų nuopelnus ir skatinti juos;

- kasmet peržiūrėti kokybės politiką, kad ji išliktų nuolat tinkama.

 

2009 10 27

Patvirtinta VšĮ VMUL direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. VI-166

Direktorius Rimantas Keblas

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt