VMKL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2020 – 2024 METAMS  

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto

klinikinės ligoninės direktoriaus

2020 m. sausio 20 d. 

įsakymu Nr.V1- 20/20(1.1.)

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Korupcijos prevencijos VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti nuolatinį, veiksmingą ir nuoseklų korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių planavimą ir įgyvendinimą, šalinant korupcijos VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje prielaidas ir toleravimą, ugdant Įstaigos darbuotojų bei visuomenės (pacientų) nepakantumą korupcijai;
 2. Programa parengta vadovaujantis LR Korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 „Dėl Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, LR Nacionalinės kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programa, patvirtinta LR Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl LR nacionalinės kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programos patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, susijusiais su korupcijos prevencija.
 3. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.
 4. Programoje vartojamos sąvokos:
  • Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
  • Darbuotojai – ligoninėje pagal darbo sutartį dirbantys asmenys.
  • Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarytų siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
  • Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai - korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir kiti tokio pobūdžio teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
  • Korupcijos prevencija - korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
  • Kitos programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kt. teisės aktuose. Programos įgyvendinimą koordinuoja Korupcijos prevencijos komisija.
 1. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

KORUPCIJOS PRIELAIDOS LIGONINĖJE

 1. VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:
  • kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimas teikiant ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
  • prekių, paslaugų, darbų viešieji pirkimai;
  • registratūros vykdomas pacientų išankstinis registravimas ir priėmimas;
  • vidaus administravimo veikla;
  • sveikatos priežiūros vykdymas (lėšų, gautų iš ligonių kasų, tikslinis panaudojimas);
 2. Korupcijos prielaidos ligoninėje:
  • socialinės: santykinai maži atlyginimai, visuomenės pakantumas korupcijai ir jos toleravimas, pilietiškumo stoka ir pacientų nenoras dalyvauti antikorupcinėse veiklose;
  • teisinės; teisės aktų netobulumas, dažnas keitimas, tam tikrų sričių teisinio reguliavimo neapibrėžtumas ir pan.;
  • institucinės (darbuotojų, žinančių apie korupcijos atvejus, nenoras ar baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje).

III.  PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Programos tikslas – didinti ligoninės darbuotojų veiklos skaidrumą, mažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas ligoninėje.
 2. Programos uždaviniai:
  • Nuosekliai aiškinti pacientams jų teises, informuojant apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, tinkamai organizuoti interesantų priėmimą, atliekant įvairias apklausas, visuomenės ir pacientų pareikštų pageidavimų analizę ir nustatytų trūkumų šalinimą.
  • Laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių Ligoninės veiklą, reikalavimų.
  • Užtikrinti informacijos apie mokamas paslaugas, jų apmokėjimo tvarką, už kokias paslaugas neturi būti mokama (apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų) skelbimą ligoninės internetinėje svetainėje ir ligoninės skyrių skelbimų stenduose.
  • Siekti pasitaikančių pažeidimų išaiškinimo, greito ir tikslaus jų ištyrimo ir adekvataus įvertinimo, taikant jiems teisės aktuose numatytas priemones.
  • Skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą.
  • Ugdyti antikorupcinę kultūrą Ligoninėje.
  • Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios Programos priemonių plano (1 priedas) įgyvendinimo administravimą bei kontrolę.
  • Ginti paciento teises ir laisves, Ligoninės darbuotojų teises ir laisves, nepažeisti nekaltumo prezumpcijos.
 1. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

 1. Laukiamas programos įgyvendinimo rezultatas:
  • skaidresnis veiklos vykdymas visose grandyse;
  • antikorupcinės aplinkos puoselėjimas;
  • pacientų pasitikėjimo ligonine ir jos darbuotojais didinimas.
 2. Programos rezultatyvumas bus vertinamas pagal šiuos kriterijus:
  • ar nustatyta tvarka atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas;
  • įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičius;
  • Programos priemonių įgyvendinimas nustatytais terminais;
  • teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotas ligoninės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius;
  • anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimas ligoninės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas skaičius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Programa įsigalioja nuo patvirtinimo dienos.

12. Programa ir informacija apie jos įgyvendinimą skelbiama ligoninės internetinėje svetainėje.

13. Korupcijos prevencijos programa, jei reikia, gali būti papildoma ir dažniau.

______________________________________

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai  Gintautas Oleka                                                                                                              

Medicinos auditorė                                                                                                                         Dalia Januševičienė

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja                                                                                      Lina Voroneckienė

 

 

VMKL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 2020 - 2024 M. PRIEMONIŲ PLANAS

VMKL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2020 METUS

 

 

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt