MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto

klinikinės ligoninės direktoriaus

2022 m. gegužės 31  d.

įsakymu Nr. TV-32/22(1.18)

MOKAMŲ PASLAUGŲ  TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS

1. VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau – Įstaiga) turi teisę pagal šią Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką teikti mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas  ir mokamas nemedicinines paslaugas, už kurias jų gavėjai turi sumokėti.

2. Mokamoms paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

2.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;

2.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;

2.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.  

3. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.

4. Mokamos paslaugos, tyrimai ir procedūros gali būti teikiamos tik tuo atveju, jeigu yra   užtikrinama, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų  laukimo eilėje užregistruoti pacientai.

5. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti,  sąrašą, kainas, kainų indeksavimo ir paslaugų teikimo tvarką tvirtina LR Sveikatos apsaugos ministerija.

6. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei kainos yra skelbiamos viešai Įstaigos internetiniame puslapyje.

7. Įstaigos darbuotojas, prieš teikdamas mokamą paslaugą, pasirašytinai supažindina pacientą su mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka.

II.  MOKAMŲ PASLAUGŲ OBJEKTAS

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

8. Už Įstaigos teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:

8.1. pacientas, neturėdamas LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi dėl stacionarinės ar specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, stacionarinio gydymo, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo į jo pasirinktą LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, toliau asmens sveikatos  priežiūros paslaugos teikiamos ir apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų bendra tvarka;

8.2. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;

8.3. pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o ambulatorines ir dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti Įstaiga turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK); šiuo atveju mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik tada, kai įstaiga atitinka visus žemiau nurodytus reikalavimus:

8.3.1. turi iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų paslaugų kiekvienos darbo dienos teikimo planą-grafiką, kuriame nurodytas iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų paslaugų skaičius, ir kuris skelbiamas viešai;

8.3.2.  užtikrina, kad visi į paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku;

8.3.3.  pacientas pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą;

8.4. pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos).

9. Įstaigoje teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukaks 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas.

10. Mokamos paslaugos teikiamos užsienio piliečiams vadovaujantis šia tvarka, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

         

Mokamos nemedicininės paslaugos 

11. Mokamų kitų paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms, tačiau reikalingų jų teikimui užtikrinti, sąrašą ir kainas nustato Įstaigos steigėjas ir tvirtina Įstaigos direktorius.

Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka

12. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas:

12.1. Kai  pacientas dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros  paslaugų teikimo kreipiasi į 1-ąjį  priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, Vaikų priėmimo – skubiosios pagalbos intensyviosios terapijos ir konsultacijų skyrių, 1-ojo dienos chirurgijos skyriaus registratūrą, Akušerijos ir ginekologijos priėmimo-skubiosios pagalbos, nėštumo patologijos ir konsultacijų skyriaus registratūrą, Laboratorijos skyrių, Poliklinikos registratūrą:

12.1.1. skyriaus atsakingas darbuotojas (registratorius, vyresnysis slaugytojas, slaugos specialistas):

12.1.1.1. supažindina pacientą  su  mokamų paslaugų teikimo tvarka,

12.1.1.2. supažindina pacientą su mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainomis,

12.1.1.3. pacientui pasirinkus mokamas paslaugas ir sutikus mokėti, informaciją apie šias paslaugas suveda į elektroninės sveikatos istorijos sistemą (toliau ESIS), atspausdina formą VNB Nr.8/b ir pateikia pacientui pasirašyti dėl sutikimo gauti mokamas paslaugas,

12.1.2. Gydytojas specialistas:

12.1.2.1. pasirašytinai informuoja pacientą (arba paciento atstovą) apie paciento teisę ir   galimybes konkrečią paslaugą gauti Įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą (1999-07-30 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 357 ,,Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 1 priedas),

12.1.2.2. prieš teikiant pacientui brangiau kainuojančias paslaugas, skiriant brangiau kainuojančius vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas ar procedūras, supažindina su   medžiagų, procedūrų ir brangiau kainuojančių paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų skirtumais (kaina, kiekis, pranašumas ir pan.). Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos),

12.1.2.3. nusprendžia, kokios mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos pacientui arba rekomenduoja paslaugas, kurias gali pasirinkti pacientas, ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu,

12.1.2.4. informaciją apie paciento pasirinktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas suveda į elektroninės sveikatos istorijos sistemą (toliau ESIS), atspausdina formą VNB Nr.8/b ir pateikia pacientui pasirašyti dėl sutikimo gauti mokamas paslaugas,

12.1.2.5. nukreipia pacientą apmokėti paslaugą;

12.2. Kai pacientas tiesiogiai  kreipiasi į gydytoją specialistą, gydytojas specialistas vadovaujasi  šios tvarkos 12.1.2 punkte nurodytomis nuostatomis.

12.3. Atsiskaitymas už paslaugas:

12.3.1. Kai už paslaugas atsiskaitoma naudojantis kasos aparatu:

12.3.1.1. 1-ojo priėmimo-skubiosios pagalbos, Akušerijos ir ginekologijos priėmimo-skubiosios pagalbos, nėštumo patologijos ir konsultacijų, 1-ojo dienos chirurgijos, Vaikų priėmimo – skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos ir konsultacijų skyrių, Poliklinikos  medicinos registratoriai arba jų funkcijas vykdantis darbuotojas:

- priima pinigus už teikiamas paslaugas ir pateikia pacientui kasos aparato čekį,

- baigia pildyti formą VNB Nr.8/b,  įrašydamas apmokėjimo dokumento numerį ir datą ir atiduoda pacientui jos kopiją,

               - ESIS sistemoje atžymi apmokėtas paslaugas,

              - pacientui pageidaujant, Poliklinikos registratūros arba Finansų ir ekonomikos skyriaus  darbuotojas  išrašo PVM sąskaitą faktūrą;

12.3.2. Kai už paslaugas atsiskaitoma naudojantis savitarnos mokėjimo terminalu:

12.3.2.1. pacientas (tik asmuo, turintis Lietuvos Respublikos suteiktą asmens kodą)   savitarnos mokėjimo terminale atsiskaito už mokamas paslaugas ir gauna apmokėjimą patvirtinantį dokumentą;

12.3.2.2. po paslaugos apmokėjimo, ESIS sistemoje mokamų paslaugų modulyje paslauga iš neapmokėtų paslaugų katalogo automatiškai perkeliama į apmokėtų paslaugų katalogą;

              12.3.2.3. pacientui pageidaujant, Poliklinikos registratūros arba Finansų ir ekonomikos skyriaus  darbuotojas  išrašo PVM sąskaitą faktūrą.

12.3.3. Kai už paslaugas atsiskaitoma banko pavedimu:

12.3.3.1. pacientas, gavęs formos VNB Nr.8/b kopiją,  atlieka mokėjimo pavedimą;

12.3.3.2. pacientas pateikia mokėjimo pavedimo kopiją paslaugą teikiančiam gydytojui;

12.3.3.3. atsakingas Finansų ir ekonomikos skyriaus darbuotojas, gavus apmokėjimą per banką, ESIS sistemoje atžymi paslaugos apmokėjimą, nurodydamas mokėjimo datą ir dokumento numerį.

12.4. Gydytojas specialistas:

12.4.1. suteikia mokamą paslaugą;

12.4.2. teikdamas pacientui konsultaciją, pildo medicininę dokumentaciją  vadovaudamasis darbo instrukcija (DI)  ,,Medicininės dokumentacijos pildymas, teikiant ambulatorinę pagalbą“;

12.4.3. pacientui pageidaujant, išduoda išrašą iš ambulatorinės ligos istorijos, tyrimo atsakymą ir kitą reikalingą dokumentaciją;

12.4.4 užtikrina, kad medicinos dokumentuose būtų įdėta užpildyta forma VNB Nr.8/b su apmokėtų paslaugų sąrašu, kurioje nurodoma:

12.4.4.1. paciento parašu patvirtintas sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo;

12.4.4.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;

12.4.4.3. įrašas apie apmokėjimą;

12.4.5. užtikrina, kad formoje Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė“  arba 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ būtų įrašas apie sumokėtos sumos dydį.

12.5.  Atsakingi Įstaigos darbuotojai  privalo į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą įvesti informaciją apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

13. Mokamų nemedicininių paslaugų teikimo tvarka:

13.1.  pareiškėjas su prašymu suteikti paslaugą kreipiasi:

13.1.1. dėl rašytinės informacijos apie pacientą suteikimo: Įstaigoje adresu Antakalnio g. 57, Vilnius – į Statistikos skyrių; Įstaigoje adresu Antakalnio g. 124, Vilnius – į Poliklinikos registratūrą;

13.1.2. dėl informacijos teikimo paslaugos, dėl individualios palatos nuomos, dėl asmens, slaugančio vyresnį nei trejų metų vaiką, nakvynės paslaugos, dėl maitinimo paslaugos slaugantiems vyresnius nei trejų metų vaikus, dėl kompiuterinio tomografo nespalvoto vaizdo atspausdinimo, kompiuterinės tomografijos tyrimo įrašymo į DVD diską, dėl mokymų nėščiosioms ir kitų paslaugų: į Įstaigos skyrių vyresniuosius slaugos administratorius adresu Antakalnio g. 57 ar Antakalnio g. 124, Vilniuje;

13.1.3. dėl pacientų pervežimo paslaugos: į sekretoriatą (adresu Antakalnio g. 57, Vilnius), į Poliklinikos registratūrą (adresu Antakalnio g. 124, Vilnius);

13.1.4. dėl dokumentų kopijavimo į sekretoriatą (adresu Antakalnio g. 57, Vilnius), į Poliklinikos registratūrą (adresu Antakalnio g. 124, Vilnius); 

13.2.  Minėtų padalinių darbuotojai:

13.2.1. supažindina pareiškėją su pageidaujamų paslaugų kainomis;

13.2.2. užregistruoja ESIS sistemoje pacientui teikiamas mokamas paslaugas;

13.2.3. nukreipia pareiškėją į Įstaigos, Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus (priėmimo poskyrio) kasą ar savitarnos terminalą;

13.3. Pareiškėjas:

13.3.1. sumoka už pasirinktą paslaugą;

13.3.2. vykdytojui parodo apmokėjimą patvirtinantį kasos aparato čekį ar mokėjimo pavedimo kopiją. Tuo atveju, jei pacientas atsiskaitė savitarnos mokėjimo terminalu, apmokėjimo patvirtinimas automatiškai bus užregistruotas ESIS sistemoje.

13.4. Vykdytojas suteikia pareiškėjui paslaugą.

14. Neapmokėtų paslaugų kontrolė:

14.1. atsakingas Finansų ir ekonomikos skyriaus darbuotojas iki kiekvieno mėnesio 10 dienos ESIS sistemoje patikrina, ar visos ankstesnį mėnesį užsakytos mokamos paslaugos buvo apmokėtos. Informacija apie užsakytas ir suteiktas, bet neapmokėtas paslaugas, pateikiama  Įstaigos padalinių vadovams;

14.2. padalinių vadovai  per 5 darbo dienas:

14.2.1. tuo atveju, jei paslauga buvo užsakyta, bet nesuteikta ir neapmokėta, anuliuoja informaciją apie šią paslaugą ESIS sistemoje;

14.2.2. tuo atveju, jei paslauga  buvo užsakyta, suteikta, bet neapmokėta, informuoja apie tai atsakingą Finansų ir Ekonomikos skyriaus darbuotoją;

14.2.3 tuo atveju, jei paslauga buvo užsakyta ir apmokėta, bet nesuteikta, pinigai grąžinami pacientui (pareiškėjui). Pacientas pateiktame prašyme grąžinti pinigus nurodo asmens tapatybę liudijantį dokumentą, atsiskaitomąją sąskaitą, kur turi būti pervesti pinigai, prideda paslaugos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą su gydančio gydytojo patvirtinimu apie nesuteiktą paslaugą ar Įstaigos administracijos darbuotojo, padariusio išvadą dėl nepagrįstai suteiktos mokamos paslaugos,  atžyma.

Mokamų paslaugų  kainos

15. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos vadovaujantis:

15.1.  Sveikatos apsaugos ministerijos bazinėmis kainomis, kai:

15.1.1. pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo specialisto siuntimo, pats kreipiasi į Įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

15.2. asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1996-03-26 įsakymu Nr. 178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, aktualios redakcijos kainynu Nr. 11-96-2,  indeksuotu SAM nustatyta tvarka,  kai:

15.2.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į Įstaigą dėl paslaugų suteikimo;

15.2.2. atliekami tyrimai paciento pageidavimu ir gydytojui pritarus;

15.2.3. pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją  gauti nemokamai eilės tvarka.

15.3. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-07-30 įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ patvirtintomis kainomis, indeksuotomis  SAM nustatyta tvarka, kai teikiamos:

15.3.1. dantų protezavimo paslaugos;

15.3.2. nėštumo diagnozavimo ir nutraukimo;

15.3.3. kosmetinės chirurgijos operacijos;

15.3.4. profilaktinis sveikatos tikrinimas.

15.4. Profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugos pacientams, dirbantiems darbuose ir veiklos srityse, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, apmokamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 patvirtintomis kainomis; 

15.5. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintomis kainomis ir/ar pagal su paslaugos tiekėjais sudarytas sutartis, kai teikiamos:

15.5.1. Aviacijos medicinos centro paslaugos;

15.5.2. kitos mokamos medicininės paslaugos.

16. Nemedicininės paslaugos apmokamos vadovaujantis Įstaigos Steigėjo nustatytomis ir direktoriaus įsakymu patvirtintomis kainomis.

__________________________

                   

Parengė

Vyriausioji finansininkė Renata Sriubienė

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt