Medicininių dokumentų išrašų išdavimo tvarka

 

Norėdami gauti paciento medicinos ir kitų susijusių dokumentų kopijas, privalote pateikti šiuos dokumentus:

  • Tinkamai užpildytą Prašymo formą (turi būti užpildytos visos prašymo dalys, pasirašyta). PRAŠYMO FORMA.
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) - originalą arba notaro patvirtintą kopiją.
  • Paciento ir jo įstatyminio atstovo ryšį patvirtinantį dokumentą (gimimo liudijimo) - originalą arba notaro patvirtintą kopiją.
  • Atstovavimo sutarties ar sutikimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jei paciento medicinos dokumentus prašo pateikti advokatai, draudimo bendrovės).
  • Užsakant dokumentus už paslaugą reikia sumokėti į Ligoninės kasą pagal patvirtintus įkainius.

Pateikus visus aukščiau nurodytus dokumentus, paciento medicinos ir kitų susijusių dokumentų kopijos Jums bus įteiktos per 3 darbo dienas.

Atsiimdami paciento medicinos ir kitų susijusių dokumentų kopijas, turėkite:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) – originalą.
  • Paciento ir jo įstatyminio atstovo ryšį patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo) originalą arba notaro patvirtintą kopiją, jei jo nebuvote pateikę prašymo pateikimo dieną.
  • Mokėjimo kvito originalą, patvirtinantį apmokėjimą už medicinos dokumentų kopijas.

Dėl papildomos informacijos skambinkite tel. (8 5) 234 38 96.

 

 

IŠRAŠAS
iš VšĮ Vilniaus m. klinikinės ligoninės
Vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų

VšĮ Vilniaus m. klinikinės ligoninės direktoriaus

2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr.V1-69

 

  1. 1. Medicininių dokumentų (gydymo stacionare ligos istorijų / gimdymo istorijų / naujagimio raidos istorijų / asmens sveikatos istorijų), kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientams ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka

1.1.      Pacientui pageidaujant, susipažinimui jam turi būti pateikta gydymo stacionare ligos istorija / gimdymo istorija / naujagimio raidos istorija ar kiti medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei. Apie neigiamą atsakymą leisti susipažinti sprendžia gydytojų konsiliumas ir pažymi ligos istorijoje (2-ame ligos istorijos puslapyje ,,Kiti ypatingi atžymėjimai ir pastabos”). Su ligos istorija susipažinęs pacientas pasirašo su prierašu: „susipažinau“.

1.2.      Pacientui pageidaujant, jo lėšomis, gali būti padarytos ligos istorijos ir kitų medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.3.      Ligos istorijų ar kitų medicinos dokumentų kopijos išduodamos tik pačiam pacientui ar nepilnamečio paciento tėvams arba globėjams, po mirties – asmenims, kurie yra mirusio paciento turto paveldėtojai LR įstatymų nustatyta tvarka.

1.4.      Visiems išrašomiems iš stacionaro ir ambulatoriniams pacientams išduodamas „Išrašas iš medicininių dokumentų“, forma 027/a (VMKL forma 027/a yra detalizuota ir vadinama „Epikrize“); nėščiosioms – forma 113/1/a. Dirbantiems ar registruotiems Darbo biržoje pacientams išduodamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas.  Asmenims, kurie buvo gydyti ligoninėje arba kurie stacionare slaugė vaiką ir dėl to negalėjo atvykti į ugdymo įstaigą, yra išduodama medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją (forma Nr. 094/a). Jei dėl šios priežasties pacientas negalėjo atvykti į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą, teismą ar karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos instituciją, jam išduodama medicininė pažyma Nr. 094-1/a (medicininė pažyma dėl neatvykimo į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą, teismą ar karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos instituciją). Išduodami medicinos dokumentai registruojami tam skirtuose žurnaluose ir/ar apie jų išdavimą pažymima medicinos dokumentuose (gydymo stacionare ligos istorijoje /  asmens sveikatos istorijoje).

1.5.                                    Pakartotini išrašai iš ligos istorijos ar kitų medicinos dokumentų išduodami ligoninės Statistikos skyriuje, sumokėjus nustatytą mokestį.

1.6.                                    Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo dublikatas išduodamas, pateikus pažymą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apie neišmokėtą pašalpą ligos metu; pažymos, forma 094/a, dublikatas – pateikus pažymą iš atitinkamos įstaigos.

1.7.                                   Medicinos dokumentai ir jų kopijos valstybinėms institucijoms, kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią, išduodamos šia tvarka:

1.7.1.     Gautas raštiškas pasirašytas institucijos vadovo prašymas, kuriame nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis bei panaudojimo tikslas, registruojamas ligoninės Raštinėje.

1.7.2.     Direktoriaus ar jį pavaduojančio asmens nurodymu, per nustatytą terminą, Statistikos skyriaus vedėja paruošia atsakymą, medicinos dokumentus ar jų kopijas.

1.7.3.     Minėtoms institucijoms pateikiami medicinos dokumentai registruojami Lietuvos Vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Medicinos dokumentų lydraštį ar raštą pasirašo ir kopijas patvirtina ligoninės direktorius ar kitas direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. Apie dokumentų paėmimą laikinam naudojimuisi pasirašo prašančiosios įstaigos atsakingas atstovas.

1.7.4.     Dokumentai pateikiami:

1.7.4.1.    tiesiogiai, prašančiosios įstaigos atsakingam darbuotojui atvykus jų pasiimti;

1.7.4.2.    ar kitu būdu (specialiuoju valdžios institucijų paštu, tokiam atsiradus).

1.7.5.     Valstybinių institucijų, kurioms LR įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią, pareigūnas, pageidaujantis medicinos dokumentų ar jų kopijų, be oficialaus raštiško prašymo privalo pateikti ir dokumentą, liudijantį, kad jis tikrai yra tos institucijos atstovas.

1.7.6.     Nakties, išeiginėmis ir švenčių dienomis besikreipiantiems teismo ir ikiteisminių įstaigų atstovams dėl paciento (nukentėjusiojo) sveikatos būklės, sužalojimo sunkumo, budintis gydytojas išduoda ,,Išrašą iš medicininių dokumentų”, formą 027/a.

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 45 19, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt