INFORMACIJA APIE DUOMENŲ SAUGUMĄ

Mes, VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra mums svarbi ir įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis, tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Atsižvelgiant į teisės aktų nustatytas sąlygas, pacientas turi teisę:
– prašyti, kad Ligoninė leistų susipažinti su jo asmens duomenimis;
– reikalauti, kad Ligoninė ištaisytų neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
– reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
– nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi;
– kreiptis į Ligoninę dėl asmens duomenų perkėlimo.  

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Bendrojo duomenų apsaugos reglamente nustatytais pagrindais.

Kai paciento duomenys yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, pacientas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; el. paštas ada@ada.lt

Kilus klausimų, susijusių su paciento asmens duomenų tvarkymu, taip pat siekiant įgyvendinti Paciento teises, prašome kreiptis į Ligoninę adresu Antakalnio 57, Vilnius, LT-10207 Vilnius, telefonu 8 5 2343876, el.p. duomenu.sauga@vmkl.lt

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 45 19, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt