KOKYBĖS POLITIKA

                

     

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto

klinikinės ligoninės direktoriaus

2019 m. rugsėjo 17 d.

įsakymu Nr. V1-281

  

 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS KOKYBĖS POLITIKA

VIZIJA:

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė – šiuolaikiška, nuolat tobulėjanti daugiaprofilinė Respublikos lygmens ligoninė, patraukli pacientams ir darbuotojams, teikianti aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugas Vilniaus miesto ir visos šalies gyventojams.

TIKSLAS (MISIJA):

 • Teikti kvalifikuotas, kokybiškas, saugias ir šiuolaikiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, taikant medicinos mokslu pagrįstus pažangius ligų diagnostikos ir gydymo metodus, orientuotus į individualius paciento poreikius ir lūkesčius, aktyviai dalyvauti kuriant žmonių požiūrį į sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją.
 • Būti viena iš Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, kitų aukštųjų medicinos mokyklų  mokslo bei mokymo bazių.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:

 • Teikti kvalifikuotas, saugias sveikatos priežiūros paslaugas, taikant šiuolaikiškas diagnostikos ir gydymo priemones, medicinos mokslo laimėjimus, maksimaliai panaudojant turimus išteklius.
 • Nuolat tobulinti ligoninės kokybės vadybos sistemą, užtikrinti jos efektyvumą ir rezultatyvumą.
 • Suvienyti kolektyvą darbui – pacientų ir savo pačių labui.
 • Racionaliai naudoti sveikatos priežiūrai skirtus išteklius, užtikrinant teikiamų paslaugų saugumą ir kokybę.
 • Nuolat tobulinti ligoninės personalo kvalifikaciją, planuoti personalo poreikį.
 • Nuolat didinti informacinių technologijų naudojimą kasdieniame darbe, tobulinti ligoninės elektroninę informacinę sistemą, laipsniškai pereiti prie elektroninės ligos istorijos ir kitų medicinos dokumentų elektroninio naudojimo.
 • Diegti naujas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atsižvelgiant į pacientų poreikius, gerinti paslaugų prieinamumą.

LIGONINĖS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • Tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų ir kokybės vadybos sistemos vadybą.
 • Renovuoti ir rekonstruoti ligoninės statinius, užtikrinti, kad jie atitiktų sveikatos priežiūros įstaigoms keliamus reikalavimus, naudojant įvairius finansavimo šaltinius.
 • Sudaryti sąlygas, kad pacientams teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos būtų kokybiškos ir saugios, užtikrinti pacientų teises, suteikti jiems reikiamą informaciją.
 • Gerinti ligoninės diagnostinį ir gydomąjį potencialą, naudojant šiuolaikišką medicinos įrangą, taikant šiuolaikinio medicinos mokslo laimėjimus.
 • Sudaryti ligoninės personalui būtinas saugias darbo sąlygas, pagal turimas finansines galimybes jas gerinti. Stiprinti organizacijos kultūrą, tobulinant komandinio darbo principus.
 • Diegti informacines technologijas, leidžiančias mažinti darbo krūvį, greičiau gauti reikiamą informaciją.
 • Sudaryti sąlygas ligoninės personalui nuolat tobulinti savo kvalifikaciją. Pripažinti darbuotojų nuopelnus ir skatinti juos.
 • Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje.
 • Užtikrinti pacientų ir ligoninės personalo asmens duomenų saugumą.
 • Tobulinti darbo organizavimą, gerinant kokybės vadybos sistemą.
 • Vertinti ir tikslinti kokybės politiką ne rečiau kaip kas treji metai.  

     

                                                                                                       

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt