VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto

klinikinės ligoninės direktoriaus

2022 m. kovo 31 d.

įsakymu Nr. V1-98 /22(1.1.)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (toliau – Ligoninė) darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja, kaip privalo elgtis Ligoninės darbuotojai, Ligoninės veikloje susidūrę su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika arba gavę apie tai informacijos.   

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

2.1. Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – kyšininkavimas ir papirkimas suprantami taip, kaip jie apibrėžti  Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.

2.2. Ligoninės darbuotojas (toliau – Darbuotojas) – Ligoninėje pagal darbo sutartį dirbantis asmuo.

2.3. Įgaliotasis darbuotojas – Darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.  

2.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3. Taisyklėmis privaloma vadovautis visiems Ligoninės darbuotojams.

II SKYRIUS

DARBUOTOJO VEIKSMAI, SUSIDŪRUS SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA

4. Bet kurių asmenų Darbuotojo atžvilgiu atliekami veiksmai, kurie galėtų būti traktuojami kaip korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, Ligoninės veikloje negali būti toleruojami, o Darbuotojas turi aiškiai pasakyti ir savo elgesiu parodyti, kad netoleruoja korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

5. Darbuotojas privalo elgtis kompetentingai ir nedaryti nieko, kas padėtų papirkėjui apsispręsti. Nereikalauti ir neprovokuoti asmens duoti kyšio. Elgtis ramiai, savo atsisakymą išreikšti aiškiai  ir trumpai, vengti diskusijų.   

6. Darbuotojas, esant Taisyklių 4 punkte nurodytoms aplinkybėms, asmenims turi paaiškinti,  kad ir bet koks siūlymas, užuomina ar pažadas, susijęs su  korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos turiniu taip pat gali būti traktuojamas kaip neteisėtas veiksmas ir įspėti, kad už jį gresia baudžiamoji atsakomybė.

7. Asmeniui, Ligoninėje siekiančiam gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas,  Darbuotojai privalo nurodyti, kad jam paslaugos yra nemokamos, jei jo apsilankymas atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnyje nustatytas valstybės laiduojamos (nemokamos) sveikatos priežiūros teikimo sąlygas. Jei asmuo kreipiasi nesilaikydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnyje nustatytų valstybės laiduojamos (nemokamos) sveikatos priežiūros teikimo sąlygų, jam Darbuotojas turi paaiškinti, kokia Ligoninėje yra mokamų (iš dalies mokamų) paslaugų teikimo tvarka ir nurodyti, kur jis Ligoninėje gali susipažinti su tokia tvarka. Taip pat paaiškinti, kad tokia tvarka yra skelbiama viešai Ligoninės tinklapyje.

8. Asmeniui, kuris išreiškė norą savanoriškai (tiesiogiai ar per kitus fizinius ar juridinius asmenis) finansiškai ar kitokia turtine išraiška padėkoti Darbuotojui ar Ligoninei už suteiktas paslaugas, turi būti paaiškinta, kad tą jis gali padaryti tik skirdamas paramą ar labdarą vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatomis.

9. Jei pinigai ar kiti daiktai buvo palikti netyčia, paprašyti asmens kuo greičiau juos pasiimti. Jei asmuo, neatsižvelgdamas į Darbuotojo prieštaravimą, paaiškinimą ir įspėjimą, savo veiksmais padarė galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, Darbuotojas turi apie tai nedelsdamas informuoti tiesioginį vadovą ir išsikviesti Įgaliotąjį darbuotoją, o šiam nesant – pateikti pranešimą skubios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112, kuris veikia 24 valandas per parą (Rekomenduojamas pranešimo turinys – 1 priedas).

III SKYRIUS

ĮGALIOTOJO DARBUOTOJO VEIKSMAI, GAVUS PRANEŠIMĄ APIE GALIMĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

10. Įgaliotasis darbuotojas, gavęs žodinę ar rašytinę informaciją (toliau – pranešimas) apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką:

10.1. nuvykęs į vietą, išsiaiškina asmens ketinimus, jei galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika tebevykdoma, įvertina riziką. Asmenys, teikdami kyšį darbo funkcijų atlikimo metu, siekia paveikti sprendimus, tikėdamiesi jiems palankaus sprendimo, todėl turi būti vertinami kaip potencialūs pažeidėjai, o jų duodamas kyšio dalykas turi būti tinkamai įvertintas. Visais atvejais įspėja galimą kyšio davėją apie gresiančią baudžiamąją atsakomybę;

10.2. įvertinęs pranešimo turinį ir nustatęs galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, nedelsdamas informuoja Ligoninės vadovą ir susisiekia skubios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 bei imasi visų priemonių galimai nusikalstamai veikai sustabdyti ir fiksuoti:

10.2.1. informuoja kyšio davėją, kad jis turės palaukti, kol atvyks policijos pareigūnai. Jei kyšio davėjas pasišalino iš įvykio vietos, visą informaciją perduoda atvykusiems policijos pareigūnams;

10.2.2. jei įmanoma, nustato kyšio dalyką – koks tai daiktas, jei pinigai – kiek ir kokių kupiūrų, koks jų nominalas, kokia valiuta, kiekis, į ką įdėta, įpakuota (pvz., į maišelį, voką ir pan.), su kokiais dokumentais ar daiktais pateiktas ir kitus svarbius požymius. Svarbu tai, kada tiksliai ir kur buvo įdėtas / paliktas kyšis (pvz., atneštuose dokumentuose, kabinete ant stalo ar po stalu ir pan.);

10.2.3. imasi priemonių galimai įvykio vietai apsaugoti iki atvyks policijos pareigūnai. Jeigu pinigai, daiktai buvo palikti ant stalo, įkišti į stalčių ar numesti ant žemės, rasti automobilyje, drabužių kišenėse, palikti juos ten, kur yra. Neliesti rankomis (negalima perskaičiuoti pinigų kupiūrų) ir stengtis užtikrinti, kad ir kiti asmenys nieko neliestų. Svarbu paduotą kyšį laikyti papirkėjui matomoje, bet nepasiekiamoje vietoje (siekiant, kad jis nebūtų sunaikintas) iki atvyks policijos pareigūnai. Įspėjus papirkėją, įvykį fiksuoti garso ar vaizdo įrašu, jeigu tai negresia Įgalioto darbuotojo ar kitų darbuotojų saugumui.

10.2.4. jei yra asmenų, kurie galėjo matyti galimą papirkimo ar bandymo papirkti faktą, užsirašyti jų duomenis (vardas, pavardė) ir kontaktinius duomenis (kuriais būtų galima susisiekti), esant galimybei paprašyti palaukti, kol atvyks policijos pareigūnai;

10.3. įvertinęs pranešimo turinį ir nustatęs, kad nepadaryta galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika arba asmuo po Darbuotojo ir Įgaliotojo asmens įspėjimo apie baudžiamąją atsakomybę atsisakė tolimesnių galimai nusikalstamų veiksmų ir nekilo jokių pasekmių, nedelsiant informuoja įstaigos vadovą, pateikdamas užpildytą Pranešimą apie galimai padarytą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (2 priedas).  

11. Įgaliotas darbuotojas iki atvyks policijos pareigūnai raštu užpildo Pranešimą apie galimai padarytą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (2 priedas).

12. Atvykus policijos pareigūnams Įgaliotas darbuotojas užtikrina pagalbą pareigūnams atliekant aplinkybių tyrimą ir bendradarbiauja su tyrimą atliekančiais pareigūnais. 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Įgaliotasis darbuotojas privalo per 5 darbo dienas informuoti atsiųsdamas 2 priede nurodytą formą, su nuasmenintais duomenimis:

13.1. apie Taisyklių 10.2 papunktyje nurodytą atvejį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija) Antikorupcijos ir atitikties skyrių elektroniniu paštu pranesk@sam.lt ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – STT)  elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;

13.2. apie Taisyklių 10.3 papunktyje nurodytą atvejį Sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcijos ir atitikties skyrių elektroniniu paštu pranesk@sam.lt.

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, Ligoninės darbuotojas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), privalo pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų. Darbuotojas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką šiame punkte nurodytiems subjektams turi būti pateikiamas per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką momento.

             15. Su Taisyklėmis visi Ligoninės Darbuotojai savarankiškai privalo susipažinti Ligoninės intranete. Taisyklės viešai skelbiamos Ligoninės internete Korupcijos prevencijos skiltyje.

16. Įgaliotasis darbuotojas pravesdamas antikorupcinius ar kitus mokymus primena Darbuotojams Taisyklių tvarką.

17. Ryšių su visuomene specialistai privalo užtikrinti, kad Ligoninės patalpose (visuose stenduose, gydytojų kabinetuose, slaugytojų postuose) būtų viešai paskelbtos Taisyklės, nurodyta galimybė asmenims ir Darbuotojams, susidūrusiems su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, skambinti skubios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112, įstaigos pranešimų ir informaciniuose stenduose būtų iškabinta STT parengta atmintinė su paaiškinimais dėl pareigos pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir  patvirtinto pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma,  nurodyti Įgaliotojo darbuotojo kontaktai (telefonas, el. pašto adresas, kabineto numeris).

_________________


Viešosios įstaigos Vilniaus miesto

klinikinės ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių

1 priedas

REKOMENDUOJAMAS PRANEŠIMO TURINYS

SKUBIOS PAGALBOS TARNYBŲ TELEFONO NUMERIU 112

APIE GALIMAI PADARYTĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ

1. Prieš kiek laiko (kada) įvyko arba tebevyksta veika (pvz.: reikalaujama atnešti kyšį, kyšio dalykas dar neperduotas ir kt.).

2. Nurodyti planuojamos, vykdomos ar įvykdytos galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos padarymo vietą: adresą, įstaigos pavadinimą, skyriaus pavadinimą, kabinetą ir kt. 

3. Planuojančio ar vykdančio galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką asmens duomenys (vardas, pavardė). Kur šiuo metu yra ar gali būti šis asmuo (pvz.: vietoje, iš gydymo įstaigos pasišalino ir pan.). Nurodyti kitas aplinkybes, galinčias padėti identifikuoti šiuos asmenis bei asmenis, galinčius suteikti reikšmingos informacijos apie planuojamos, daromos ar padarytos galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos aplinkybes.

4. Asmens duomenys (vardas, pavardė) ir pareigos, kuriam siūlomas ar duotas kyšis (vadovas, padalinio vadovas, specialistas ar kt.).

5. Koks kyšio dalykas (pinigai, vokas su nenustatytu turiniu, meno kūrinys, nuolaidų kuponas, kt.). Jei įmanoma nustatyti vizualiai, neliečiant kyšio dalyko, nurodyti jo galimą turtinę vertę. 

6. Pranešančio asmens apie planuojamą, daromą ar padarytą galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką duomenys (vardas, pavardė), pareigos, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, jei skiriais nuo telefono numerio, kuriuo pranešama apie nusikalstamą veiką).  

________________


Viešosios įstaigos Vilniaus miesto


klinikinės ligoninės darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklių


2 priedasPRANEŠIMAS APIE GALIMAI  PADARYTĄ KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ_______________________________________


įstaigos  pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas


_______________________________________


pranešimą parengusio asmens pareigybė įstaigoje


________________________________________


vardas, pavardė


_______________________________________


pranešimą parengusio asmens telefono numeris susisiekimui
PRANEŠIMAS APIE GALIMAI PLANUOJAMĄ, DAROMĄ AR  PADARYTĄ  KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ


(pabraukti)


20 ___m.____________    ___ d.____________


(vieta)Informacija apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką

1.  Kokia galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika padaryta?

Kyšininkavimas                                  Papirkimas

Pinigai                                              (daiktai, dovanų čekiai, maisto produktai, gėrimai 

ar kitos vertybės, siūlomos nemokamos

paslaugos, nuolaidos ir kt.)

vizualiai iki 20 eurų

vizualiai nuo 20 iki 100 eurų

vizualiai virš 100 eurų

Pinigų suma   ______ Eur

Banknotų skaičius vnt.

Nominalai        5 eurų                                 

10 eurų                                

20 eurų                                

50 eurų                              

100 eurų                              

200 eurų                               

500 eurų                              

Jei kyšio dalykas ne pinigai (daiktai, dovanų čekiai, maisto produktai, gėrimai  ar kitos vertybės, siūlomos nemokamos paslaugos, nuolaidos ir kt.) trumpas apibūdinimas.

2.  Kas padarė galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką?

3.  Galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, būdas, kyšio dalyko trumpas apibūdinimas, vieta, kurioje palikta (voke, ant stalo, tarp dokumentų, kt.) ir kitos aplinkybės.

Duomenys apie galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką padariusį asmenį ar asmenis

Vardas ir pavardė

Darbovietė (pildoma, jei padarė Darbuotojas)

Pareigos (pildoma, jei padarė Darbuotojas)

Kontaktiniai duomenys

4.  Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką? Jei taip, nurodykite, kas jie.

5.  Ar yra kitų asmenų ar Darbuotojų, žinojusių ar žinančių apie planuojamą, daromą ar padarytą galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką?  Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.

Duomenys apie galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką mačiusį asmenį ar asmenis

Vardas ir pavardė

Pareigos (Darbuotojo)

Darbovietė (Darbuotojo)

Telefono Nr.

El. paštas

6.  Kada galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama veika buvo padaryta ir kada apie tai sužinojote arba pastebėjote?

7.  Galimai korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką pagrindžiantys duomenys (dokumentai, garso, vaizdo įrašai, nuotraukos, galimą nusikalstamą veiką patvirtinančios kompiuterio ekrano langų kopijos, žinutės, elektroninio pašto pranešimų vaizdai, nuorodos į viešojoje erdvėje esančią informaciją ir t. t.): 

Yra                                                                                                     Nėra     

Perduota policijai                                                       Neperduota policijai    

8. Pranešimas pasitvirtino                                       Pranešimas nepasitvirtino

9. Priimtas sprendimas pagal                                      Priimtas sprendimas pagal   

Taisyklių 10.2 punktą                                         Taisyklių 10.3 punktą

Data

Parašas

     ________________________


VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt