Projektas ,,E. Sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“

esfondas embl

Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2011 m. gruodžio 29 d., projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-001.

Projektas finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę VP2-3.1-IVPK-10-V ,,Elektroninės sveikatos paslaugos".

     Projekto pareiškėjasVšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė. Projekto partneriai – VšĮ Res

publikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė.

      Projekto įgyvendinimą trijų įstaigų partnerystės principu nustato E. Sveikatos sistemos 2009-2015 m. plėtros programos įgyvendinimo priemonių planas. Įgyvendindami projektą partneriai veikia vadovaudamiesi 2011 m. vasario 17 d. jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi Nr. S1-54. Projekto vykdymas kartu su partneriais užtikrins efektyvų lėšų panaudojimą bei masto ekonomiją – efektyviai panaudojant žinias ir patirtį, mažinant įrangos kainą, patiriant mažesnes IS diegimo sąnaudas, įgyvendinant projekto administravimo, techninės priežiūros ir kitas veiklas.  

      Projekto įgyvendinimui skirta 2 991 470,27 Lt. Projekto finansavimas sudaro iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojo įnašas nenumatomas.

       Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2011 m. liepos 13 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2015 m. gegužės 31 d.

 

                      Projekto esmė

    Gydymo įstaigos siekia teikti savo pacientams kokybiškas sveikatos priiūros paslaugas, nuolatos gerinti gydymo įstaigų veiklos efektyvumą, našumą, tačiau šiuo metu naudojamos darbo priemonės ir metodai apsunkina šių tikslų siekimą. Elektroninės paslaugos gyventojams sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu iš esmės nėra teikiamos – informacija apie pacientų sveikatą dažniausiai kaupiama popierinėje formoje, todėl sunkiai prieinama tiek pacientams, tiek sveikatos priežiūros įstaigų specialistams.

      Siekiant užtikrinti efektyvų žmogiškųjų ir materialinių išteklių medicinos įstaigose panaudojimą, taupyti pacientų laiką, projekto metu bus sukurta interaktyvi e. Paslauga ,,Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams“ (bendradarbiavimo lygis).

      Projekto metu bus įdiegta IS, apimanti 27 funkcijas (21 funkcija modernizuojama, 6 kuriamos). Bus įrengta 310 kompiuterizuotų darbo vietų (VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje – 133, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje - 88 ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filiale – 89) ir vienas techninės įrangos centras, kurio funkcionalumais naudosis dvi įstaigos.

                      Projekto tikslas

       Sudaryti sąlygas gyventojams ir pacientams elektroniniu būdu gauti savo medicinius duomenis, o sveikatos priežiūros įstaigoms saugiai keistis informacija elektroninėje terpėje.

                      Projekto uždavinys

       Išplėtoti informacinių technologijų infrastruktūrą ir įdiegti sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą 2-jose Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigose.

                      Projekto veiklos

1. Informacinių technologijų infrastruktūros plėtra 2-jose sveikatos priežiūros įstaigose

2. Sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos įdiegimas 2-jose sveikatos priežiūros įstaigose.

 

2012 m. rugsėjo 11 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,S4ID“ dėl sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos specifikacijos parengimo ir informacinės sistemos diegimo techninės priežiūros paslaugų.

2013 m. liepos 22 d. pasirašyta sutartis su Jungtinės veiklos pagrindu veikiančios įmonių grupės, susidedančios iš Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, UAB ,,Hisas“, UAB ,,Blue Bridge Code“, UAB ,,Roche Lietuva“ ir UAB ,,Graina“, atstovaujamos atsakingojo partnerio Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėl sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos diegimo paslaugų.

2014 m. balandžio 18 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,EIT Sprendimai“ dėl techninės sisteminės programinės įrangos įsigijimo bei įdiegimo paslaugų (Personaliniai kompiuteriai su Operacine sistema ir antivirusine programa – 310 vnt, spausdintuvai A3 – 3 vnt, spausdintuvai A4 – 3 vnt)

 

2014 m. balandžio 18 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,Alna Intelligence“ dėl techninės sisteminės programinės įrangos įsigijimo bei įdiegimo paslaugų (Komutatoriai tarnybinių stočių sujungimui – 2 vnt, didelio patikimumo maršrutizatorių telkiniai su ugniasienės funkcija – 3 vnt)

 

2014 m. gegužės 14 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,Alna Intelligence“ dėl techninės sisteminės programinės įrangos įsigijimo bei įdiegimo paslaugų (Rezervinio kopijavimo ir valdymo tarnybinė stotis – 1 vnt, rezervinio kopijavimo programinė įranga – 1 vnt, Integracijos tarnybinė stotis – 1 vnt, virtualizacijos tarnybinės stotys – 2 vnt, vartotojų prisijungimo prie tarnybinių stočių licencijos – 310 vnt, duomenų bazių valdymo sistema – 1 vnt, montavimo spinta – 1 vnt, duomenų saugykla – 1 vnt, rezervinio maitinimo šaltiniai – 2 vnt).

 

Personaliniai kompiuteriai su operacine sistema ir antivirusine programa bei spausdintuvai įsigyti ir įdiegti nuo 2014-06-03 iki 2014-06-19 d.

 

Komutatoriai tarnybinių stočių sujungimui ir didelio patikimumo maršrutizatorių telkiniai su ugniasienės funkcija įsigyti ir įdiegti 2014-07-14 d.

 

Rezervinio kopijavimo ir valdymo tarnybinė stotis, rezervinio kopijavimo programinė įranga, integracijos tarnybinė stotis, virtualizacijos tarnybinės stotys, vartotojų prisijungimo prie tarnybinių stočių licencijos, duomenų bazių valdymo sistema, montavimo spinta, duomenų saugykla ir rezervinio maitinimo šaltiniai įsigyti ir įdiegti 2014-09-12 d.

 

Visas materialus turtas yra apdraustas iki Projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Draudimo bendrovė: ERGO Insurance SE, veikianti per Lietuvos filialą.

 

2015 m. kovo 19 d. pasirašyta sutartis su UAB ,,VIP Viešosios informacijos partneriai“ dėl projekto viešinimo ir informavimo paslaugų.

Įvykdytos šios viešinimo priemonėmis:

1) VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje įrengtas nuolatinis aiškinamasis stendas;

2) 2015-05-09 d. publikuotas informacinis straipsnis ,,Elektroninės sveikatos paslaugos: dėmesys pacientui ir efektyvesnis gydytojų darbas“ nacionalinėje spaudoje - savaitraštyje „Lietuvos žinios“;

3) Išleista 3000 vienetų informacinių lankstinukų apie projekto rezultatus ir pacientų galimybes jais pasinaudoti;

4) 2015-04-29 ir 2015-05-05 įvyko nacionalinės radijo laidos ,,Žinių radijuje“.

2015 m. gegužės 14 d. Projekto priežiūros komitetas pasirašė Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės informacinės sistemos priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktą.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt