Skelbimas dėl 12 kv. m ploto dalies negyvenamųjų patalpų, esančių pastatuose (unikalus Nr. 1095-8001-0011, žymėjimas plane 1D3p ir unikalus Nr. 1095-8001-0022, žymėjimas plane 2D5b) Antakalnio g. 57, Vilniuje, viešojo nuomos konkurso

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, kodas 302692454, adresas Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius, interneto svetainė www.vmkl.lt) (toliau – Ligoninė) kviečia dalyvauti viešajame konkurse dėl Ligoninės patikėjimo teise valdomų 12 kv. m ploto dalies negyvenamųjų patalpų, esančių pastatuose (unikalus Nr. 1095-8001-0011, žymėjimas plane 1D3p ir unikalus Nr. 1095-8001-0022, žymėjimas plane 2D5b) Antakalnio g. 57, Vilniuje, nuomos (toliau – Konkursas).

Šis skelbimas yra informacinio pobūdžio. Visos Konkurso sąlygos yra nustatytos Ligoninės direktoriaus 2020-11-25 įsakymu Nr. V1-378/20(1.1) patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Ligoninės patikėjimo teise valdomų negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas), su kurio nuostatomis privalo susipažinti visi Konkurse dalyvauti norintys asmenys.

Prieš teikdami paraišką patikrinkite, ar į voką įdėjote visus Tvarkos apraše nurodytus dokumentus. Siekiant užtikrinti Konkurse dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą, nepateikus bent vieno iš nurodytų dokumentų, Jūsų pateikta paraiška bus atmesta.

Informacija apie Konkursą:

1. Išnuomojama Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ir šiuo metu Ligoninės patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų 12 kv. m ploto dalis negyvenamųjų patalpų, iš jų: 5 kv. m ploto dalis negyvenamųjų patalpų, pažymėtų plane indeksais 1-77, 1-89, 1-22 ir 2-95, esančių pastate (unikalus Nr. 1095-8001-0011, žymėjimas plane 1D3p) ir 7,00 kv. m ploto dalis negyvenamųjų patalpų, pažymėtų plane indeksais P-1, 1-2, 2-1, 3-1, 4-1 ir    5-1, esančių pastate (unikalus Nr. 1095-8001-0022, žymėjimas plane 2D5b), (toliau – Turtas).

2. Konkurse išnuomojamų patalpų dalies naudojimo paskirtis: 10 (dešimčiai) vnt. kavos aparatų ir 2 (dviem) vnt. užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatams pastatyti.

3. Patalpų dalis išnuomojama 3 (trijų) metų laikotarpiui.

4. Pradinis bendras patalpų dalies nuompinigių dydis yra  120,00 (vienas šimtas dvidešimt) Eur/mėn. su PVM (10,00 (dešimt) Eur/mėn. su PVM už 1 (vieną) kv. m). Į šią sumą komunaliniai ir kiti su patalpų naudojimu susiję mokesčiai neįskaičiuoti.

5. Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, turi sumokėti pradinį įnašą, kuris lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, t. y. 360,00 (trys šimtus šešiasdešimt) Eur su PVM. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš pateikiant pasiūlymą. Pradinis įnašas bus įskaitomas į nuomos kainą. Nelaimėjusiems konkurso pradinis įnašas bus grąžintas. Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas duomenys: Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, kodas 302692454, sąsk. Nr. LT817044060007990179, SEB bankas, banko kodas 70440, paskirtis: “Nuomos konkursas (Kavos aparatai. Užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatai)”.

6. Asmenys, norintys dalyvauti Konkurse, Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus atitinkančias paraiškas su pasiūlymais turi pateikti užklijuotame ir užantspauduotame bendrame voke iki 2023 m. gegužės mėn. 26 d., 14 val. 00 min. adresu Antakalnio g. 57, Vilnius, pirmas aukštas, administracija, 17 kab., atsakingas darbuotojas: Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė Monika Slavinskaitė, tel. (8 5) 234 38 76, mob. + 370 659 08080, el. p. adresas m.slavinskaite@vmkl.lt. Dokumentai Konkursui pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymas turi būti pasirašytas juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti įgalioto atstovo, pridedamas įgaliojimas. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Konkurso dalyvių pasiūlymai galioja iki nuomos sutarties su Konkurso laimėtoju sudarymo dienos.

Ant voko turi būti užrašyta Turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, Turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui (Kavos aparatai. Užkandžių ir gaiviųjų gėrimų aparatai)“. Voke turi būti pateikta ne konfidenciali informacija ir šie dokumentai (ar patvirtintos dokumentų kopijos):

- paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis ir (ar) kitos sąlygos, apibrėžtos skelbime;

- juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;

- dokumentai įrodantys teisę verstis konkurso sąlygose nurodyta veikla (konkurso dalyvis turi turėti galiojantį teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kuris leidžia laikyti ir sandėliuoti prekes, verstis ūkine komercine veikla, kurioje nurodyta veikla – mažmeninė prekyba gėrimais ir fasuotais negreitai gendančiais maisto produktais iš pardavimo automatų);

- Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis  visų įsipareigojimų, susijusių su mokesčiu mokėjimu, įvykdymą;

- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, išduotas dokumentas, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis visų įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymą;

- aparatų techninių pasų kopijos ir pagrįstas per mėnesį suvartojamos elektros energijos apskaičiavimas, kurio pagrindu ligoninė išrašys sąskaitą faktūrą;

            - banko išduotas kvitas ar mokėjimo nurodymas (patvirtinti įmonės ar įstaigos finansininko) kuriame pažymėta, jog Konkurso dalyvis į Ligoninės skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui;

- įsipareigojimas pasirašyti nuomos sutartį, parengtą pagal Ligoninės patvirtintą sutarties formą;

Reikalavimai bendrai paraiškos formai, turiniui ir jų pateikimui numatyti Tvarkos apraše. Prieš pristatant vokus yra būtina susisiekti su šiame punkte nurodytu kontaktiniu asmeniu dėl vokų priėmimo.

7. Patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis, konkretų patalpų apžiūros laiką iš anksto suderinus su atsakingu asmeniu: Inžinerinio skyriaus vyresnysis inžinierius Darius Vitkus, tel.       (8 5) 234 42 03, mob. + 370 687 47611, el. p. adresas d.vitkus@vmkl.lt.

8. Ligoninės direktoriaus 2023-05-04 įsakymu Nr. V1-120/23(1.1.) sudarytos Konkurso komisijos posėdis vyks 2023 m. gegužės mėn. 31 d. 11 val. 00 min. adresu Antakalnio g. 57, Vilnius, pirmame aukšte, ligoninės administracijos 17 kabinete. Visi posėdyje norintys dalyvauti asmenys privalo apie tai ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną informuoti komisiją: Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė Monika Slavinskaitė, tel. (8 5) 234 38 76, mob. + 370 659 08080, el. p. adresas m.slavinskaite@vmkl.lt.

 

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt

 spam.qk6v3ykv1y@vmkl.lt